Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieTekovská Breznica - stránky o obci
Pozvánka

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

     Podľa § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 5. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2018 v obci Tekovská Breznica

 

dňa 22.06.2018 t.j. v piatok o 18.00 hodine

                                                  v kancelárií starostu obce.

 

    

 

     Program zasadania obecného zastupiteľstva:

 

  1. Otvorenie zasadania obecného zastupiteľstva.
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesenia č. 4/2018 obecného zastupiteľstva.
  4. Záverečný účet obce Tekovská Breznica za rok 2017
  5. Ročná uzávierku k 31.12.2017
  6. Výročnú správu obce Tekovská Breznica za rok 2017
  7. Vyhodnotenie poslaneckého prieskumu ohľadne spracovania projektovej dokumentácie na multifunkčnú budovu.
  8. Oprava cesty pri dome smútku a pri Starej lesnej správe-výsledok výberového konania
  9. Generálna oprava elektroinštalácie a rozvádzačov na čističke odpadových vôd
  10. Žiadosť p. Petra Kasana PharmDr. Evy Kasanovej o dkúpenie obecného pozemku

E-KN 289/3 o výmere 105 m2 druh pozemku ostatná plocha (pri p. M. Loveckom)

   11. Žiadosť  PRIMA – Anna Ráchelová o sponzorský príspevok na 4. ročník  Anna bálu

   12. Žiadosť Ing. Rudolfa Krištofa o vybudovanie prístupovej cesty cca 18m dlhej k jeho

            pozemku, na ktorom chce stavať rod. dom (za bránou futbalového ihriska)

   13. Informácia o súčasnej situácií s BD 16 b.j.

   14. Rôzne.

   15. Uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva č.5/2018.

   16. Záver zasadania obecného zastupiteľstva. 

 
   

          Žiadam poslancov a poslankyne obecného zastupiteľstva o dochvíľnosť a 100 % účasť.

 

         Každé zasadanie obecného zastupiteľstva je verejné, preto sa ho môžu zúčastniť občania obce, ktorí majú záujem.

   

                                                      

                              Ing. Jozef Dolinaj

                               starosta obce

 

 
Otváracie hodiny

 
Oznámenie