Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieTekovská Breznica - stránky o obci
Volby

"Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018

od 7.00 hod. do 22.00 hod."

Obec Tekovská Breznica má ku dňu vyhlásenia volieb 1002 voličov.

 

 
OZNAM

OZNAM

 

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Tekovská Breznica

Obec Tekovská Breznica ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že prerokovanie návrhu územného plánu obce Tekovská Breznica sa uskutoční v lehote od 04.07.2018 do 03.08.2018.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Tekovskej Breznici a na internetovej stránke:

www.cityplan.eu/tbreznica

(uvedenú adresu vpíšte do ľavého horného okienka prehliadača a potvrďte klávesou Enter)

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na stanoviská a pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Verejné ústne prerokovanie návrhu územného plánu obce Tekovská Breznica a správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa pre verejnosť uskutoční dňa 24. júla 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Tekovskej Breznica.

 

         Ing. Jozef Dolinaj

starosta obce Tekovská Breznica 

 

Vyvesené dňa: 04.07.2018

 

 

 

 
Otváracie hodiny

 
Oznámenie