Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihláseniePríhovor starostu 2014

     Vážené občianky, vážení občania, želám Vám príjemné sviatočné odpoludnie. Pred pár hodinami uplynul ďalší rok nášho spoločného života na našej zemi ani sme sa nenazdali a sme o rok starší a čím sme starší  tak akosi rýchlejšie ubiehajú roky nášho života. Mladí ľudia si to ani tak neuvedomujú, lebo majú väčšiu časť života pred sebou, ale my starší, ktorí máme už viacej života za sebou ako pred sebou si to viacej uvedomujeme. Je to ale presný kolobeh ľudského života a nám nič iné neostáva len pokračovať v tomto behu pokiaľ sa nenaplní poslanie nášho života tu na zemi.

 

 

 

     Vážené občianky, vážení občania !

       Každý dobrý hospodár /a tým chceme byť určite všetci/ v tomto čase, po uplynutí roka hodnotí svoju prácu a snaženie v uplynulom roku. Zamýšľa sa nad tým čo sa mu v tom uplynulom roku podarilo , či aspoň z časti splnil svoje predsavzatia, lebo väčšina z nás má predsavzatia na začiatku roka, ale vydržia možno len dva tri týždne najmä o fajčení a pití a ako tieto neduhy veľmi negatívne zasahujú jednak do rozpočtu a tiež do spokojnosti rodín sme svedkami vo veľa prípadoch dennodenne či na vlastné oči, alebo cez televíziu. Po takomto prehodnotení uplynulého roka si každý z nás spraví záver a v duchu si určí cieľ, ktorý sa bude snažiť svojou činnosťou napĺňať. Chcem preto aj ja zhodnotiť život v našej obci v uplynulom roku. Ako býva dobrým  zvykom na prahu nového roka patrí sa najskôr zavinšovať.

     Preto aj ja Vám vinšujem tento Nový rok, Pána Krista obrezania, aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia hojného božského požehnania s menšími hriechmi s väčšou radosťou božou milosťou, do široka dožiť vo zdraví vo šťastí pri dobrom pokoji, na poli úrod pri dome príplot v dome svornosť pobožnosť, aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia nielen na tento rok, ale aj na budúce roky.

     Z celého srdca si želám, aby sme si tento náš vinš mohli všetci v dobrom zdraví a v pokoji aj na budúci rok v tomto čase znova zopakovať.

     Vážené občianky, vážení občania !

        Pred pár hodinami sme vstúpili do Nového roka 2014. Na prelome starého  a nového roka sme si pripomenuli 21. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. V duchu  si každý z nás môže premietnuť čo sa nám za týchto 21. rokov samostatnosti Slovenska podarilo dosiahnuť a čo nám tých 21  rokov samostatnosti v skutočnosti prinieslo. Osobne mňa mrzí, že to čo sme si všetci čestní a svedomití ľudia želali a to je porozumenie, tolerancia, slušnosť, láska, hrdosť na svoju rodnú obec na svoju vlasť sa z nášho každodenného života akosi vytráca. Čím ďalej tým častejšie sa v našej spoločnosti prejavujú  namiesto pozitívnych negatívne spôsoby života ako sú neúcta, závisť, nenávisť, rôzne násilia, drogy a iné neduhy spoločenského života. Pritom všetkom akosi zabúdame na to ako je ľudský život veľmi krátky a utečie nám ako voda medzi prstami, že na druhý svet si so sebou nič nezoberieme iba ak tak dobré skutky, ktoré sme počas života vykonali a tieto budú mať rozhodujúci vplyv na pomyslených váhach pred najvyšším sudcom.

     Tak ako v našom štáte, tak i v našej obci aj keď nie tak výrazne, ale pomaly a isto začínajú pôsobiť negatívne vzťahy medzi nami navzájom. Rozmáha sa neznášanlivosť medzi susedmi, ničí sa obecný majetok, vytráca sa slušnosť, úcta, tolerancia, ničí sa životné prostredie, poškodzujú sa veci verejné. O čo by mohol byť náš život jednoduchší, ľahší a samozrejme aj krajší, keby sme si dokázali vážiť  jeden druhého, vzájomne sa chápať, počúvať sa a pomáhať si. Toto všetko naznačuje, že niečo nie je v poriadku v správaní a vo výchove v rodinách a spoločnosti. Aby sme zamedzili takýmto javom mali by sme sa viacej zblížiť v rodinách viacej sa venovať svojim deťom, pretože čas venovaný svojim deťom je najlepšia investícia, mali by sme vedieť ako trávia svoj voľný čas, kam chodia po večeroch s kým sa stretávajú, viac si všímať život okolo nás v našej obci. Len spoločnými silami môžeme úspešne čeliť týmto negatívnym javom, ktoré na nás doliehajú.

 

     Vážené občianky, vážení občania !

          V ďalšej časti môjho novoročného príhovoru by som Vás chcel informovať ako býva zvykom o štatistike našej obce. Na začiatku roka 2013. mala naša obec celkove 1203 obyvateľov. V roku 2013 sa nám narodilo 10 (11 ) detí, ale zomrelo až 22 -5 z DSS (17)  obyvateľov s trvalým pobytom v obci. V roku 2013 bolo 7  ( 9 ) sobášov. Do obci sa počas roka prihlásilo 26 (19) obyvateľov, z obce sa odhlásilo až 15 (25) obyvateľov. Na konci roku 2013 mala naša obec 1202 obyvateľov. Z tejto štatistiky vyplýva, že nás je menej o -1 (-15) obyvateľov  čo je  druhý rok opäť pokles čo mňa osobne veľmi neteší, lebo vymierame. Keď si v duchu premietam uplynulý rok, tak mám radosť z uzavretých manželstiev a narodených detí, lebo ľudská láska spojená v manželskom zväzku a umocnená deťmi je pokračovaním ľudského rodu. Na druhej strane, keď si otvorím knihu úmrtí a v mysli si premietam našich obyvateľov, susedov, ktorí opustili tento svet, tak mám smútok  v srdci, lebo medzi nimi boli aj takí, ktorí mohli ešte pomôcť rodine aj obci. Žiaľ ľudský život je už taký, je to cesta od narodenia až po smrť a dĺžku tejto cesty máme každý presne odmeranú našim stvoriteľom. Preto žime tak, aby nás posol smrti nenašiel nepripravených.

 

     Vážené občianky, vážení občania !

        Pár slovami sa chcem zmieniť aj o prácach, ktoré  sme urobili v roku 2013. na zveľadení obce a tak vytvorili väčšiu spokojnosť Vás obyvateľov našej obce. Okrem bežných udržiavacích prác, ako bolo pravidelné kosenie verejných priestranstiev a cintorína /kosili sme ich až 5 krát/ Pravidelné čistenie krajníc ciest a jarkov od buriny a nánosu, pravidelne sa čistili autobusové zástavky od obalov rôznych sladkostí, cigaretových obalov, fliaš ktoré mali skončiť v smetných košoch a nie na zemi, aby ich vietor roznášal po okolí a zástavku pred obecným úradom sklá aj od pľuvancov neslušných mládežníkov . Keby sme takéto čistenie nerobili za chvíľu by to vyzeralo ako na smetisku. Nechce sa mi to ani komentovať, pretože každý doma vieme kam odpad patrí a či je slušné všetko okolo seba opľuvať. Len na verejných miestach nie a nie si to uvedomiť a udržiavať poriadok. Som presvedčený, že časom sa podarí týchto pár ľudí naučiť udržiavať poriadok, aby nerobili hanbu nám všetkým, ktorým záleží na tom, aby obec vyzerala aj naďalej s pekne udržiavanými verejnými priestormi. Verte, že sa to veľmi dobre počúva, keď prídu cudzí ľudia do obce a vyjadria sa, že máme pekne udržiavanú obec a teraz aj vynovenú. Tu by som sa chcel poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akoukoľvek formou boli nápomocní pri udržiavaní verejných priestorov a čistoty v obci a jej okolí, pretože od mladých ktorých napomínam v zástavke mi odpovedia čo by robili na VPP, takže 7 ľudí čo mi chodia pravidelne na VPP má stíhať udržiavať takmer celú dedinu a ešte aj lenivosť a pohodlnosť ľudí stretávajúcich sa v autobusovej zástavke  Je to smutné keď sa Vám takto vyjadria mladí ľudia, kam to vlastne spejeme. Za hranicami všetci vieme kam odpad patrí len doma v dedine nie.

 

Vážené občianky, vážení občania !

 

   V krátkosti vám chcem heslovite prípadne s krátkym komentárom  priblížiť čím sme sa spolu s poslancami obecného zastupiteľstva počas uplynulého roka zaoberali na jeho zasadnutiach a realizáciu čoho bolo potom nevyhnutné zabezpečiť. Spomeniem len najpodstatnejšie veci, ktorých realizáciu a prínos ste mohli postrehnúť aj sami.

-         Minulý rok sa veľa času venovalo prefinancovaniu zateplenia ZŠ s MŠ od ekofondu  po doložení všetkých potrebných dokladov v zmysle zmluvy bolo obci vo februári preplatených 70% z dotácie čo činilo 93.077 €, zvyšných 30 % čo je takmer 40.000€ môžeme požiadať až vo februári tohto roku za dodržania podmienky, že úspora bude 40% čo sme veľmi nevedeli dodržať pri starých plynových kotloch, ale aj tak sa usporilo na plyne vyše 7.000 €. Táto úspora bude určite o niečo vyššia 10-12%, pretože sme v kotolni vymenili 6 pôvodných klasických kotlov za 3 nové kondenzačné kotly v celkovej hodnote 23.800 € 19.000€ nám dal KŠÚ B.Bystrica

-         Je podaná žiadosť a čaká sa na uvoľnenie prostriedkov pre ZŠ z KŠÚ na opravu strechy viac ako 80.000€  a tiež na opravu podlahy v telocvični ZŠ a výmenu radiátorov cez 35.000€

-         Minulý celý rok sme sa prakticky venovali vylepšovaniu priestorov a okolia  posledného odpočinku a to –dokončenie oplotenia, urobili sa dva deliace chodníky v novom cintoríne,

-         pre zlepšenie parkovania sme urobili odstavnú plochu na obecných pozemkoch s následným upravením ciest a najmä urobenie prechodu cez bránu do nového cintorína. Toto nás čaká ešte dokončiť dať tomu vrchnú vrstvu asfalt,

-         urnová stena je takmer hotová- je potrebné urobiť chodník a 4  lavičky  pred ňou

-    oprava budovy obecného úradu- výmena okien a dverí v chodbe od dvora

-    oprava regulácie chválenského potoka pri kaskádach v Kamení  

 -   odvodnenie chatky v Chválení- vykopali sme dve ryhy, do ktorých sme dali štrk, rúru geotextíli

 -   dali sme urobiť letecké foto z obce a jedna veľká je  pred Ob.Ú

 -   zakúpili sme 450 ks stolových kalendárov do každej domácnosti  

-         Zabezpečoval sa čo najlepší chod našej ČOV  tu apelujem znova na Vás, aby ste do kanalizácie nesplachovali veci ktoré tam nepatria (handry, silonky, šupy z hrozna a rôzne iné veci), pretože poškodzujú zariadenia na ČOV , ktoré musíme dávať opravovať a tým nám stúpajú náklady čo sa musí zákonite premietnuť aj do ceny stočného, ktoré sme pre rok 2014 neupravovali  a zostalo na úrovni roku 2013 a je 0,50 € za 1m3 odobratej vody z vodovodu. Tu pripomínam občanom, ktorí máte doma studňu a využívate ju v domácnosti tak, že odpadová voda ide do miestnej čističky tak poplatok bude paušálny za 15 m3 na osobu, pretože občanov, ktorí využívajú svoje studne pribúda, spotreba vody cez faktúry vodárom klesá , ale na čističke musíme každý jeden liter vody čerpať čerpadlami čo sú náklady na elektriku. Denná spotreba ele.ener. je viac ako 100 kW

-         Zabezpečovali sme pravidelný odvoz separovaného odpadu, čo vždy nebolo jednoduché,

-         Zabezpečoval sa pravidelný odvoz pevného domového odpadu, ktorého máme stále veľa a náklady na jeho likvidáciu stále prevyšujú príjmy, ktoré máme cez poplatky od vás občanov, aj napriek tomu sa  poslanci obecného zastupiteľstva  uzniesli, že nebudeme zvyšovať poplatok za PDO  pre rok 2014  zostáva rovnaký ako v roku  2013 teda 14,-€ na osobu. Robili sme 2x zber veľkoobjemového odpadu na jar a v jeseni, len tento samotný zber nás stál cez 3200 € ale zas to využili takí občania ktorí si potrebovali vypratať domy po pôvodných majiteľoch. To si mali urobiť na svoje náklady cez technické služby objednať kontajner. Preto sme sa rozhodli, že tento rok budeme robiť veľkoobjemový zber len raz z úsporných dôvodov.

-         Zabezpečil sa celoročný  zber nepotrebného, ale ešte použiteľného šatstva, obuvi

-         Zabezpečil sa celoročný zber poškodenej bielej ,čiernej a výpočtovej techniky a všetkých elektrospotrebičov  aj tu sme narazili na problém, pretože najmä po sobotách keď tu boli predávať  a brána bola otvorená tak naši podnikavci rozoberali televízory a chladničky čím tento odpad znehodnocovali a firma nám to už takto vyrabované nechcela  zobrať

Pravidelné spoloč. akcie na ktorých sa OÚ podieľal, alebo organizoval

-    obecná zabíjačka- v spolupráci s T.J. Sokol  obec sponzoruje- prasa

-         stavanie mája s TJ Sokol v parku spojené s občerstvením a májovou veselicou

-    stretnutie novonarodených detí so starostom v máji

-         obľúbenou akciou sa stal turistický pochod na Žuhráčku,34r. s občerstvením na chvál. Chatke

-         medzinárodný deň detí- skákací hrad, veľkú šúchalku a trampolínu pre deti zdarma a ďalšie sprievodné akcie pre deti

-         koncom júna sa konal už tradičný 14 roč. pivného festivalu obec spozorovala  Skícovanku

-         v októb. stretnutie s manželmi 25 a 50 rokov spoloč. života , s jubilantami veku 70,75,80,85,90 rokov

-         koncom novembra sa uskutočnil už 13 roč. svätenia mladého vína , ktorému sa tešia najmä pestovatelia vína od nás ale aj z okolia Brehy, Čajkov ,Psiare,

-         milou akciou pre menšie deti bol príchod Mikuláša do obce  a pre dospelých 5. vianočné trhy a kultúrny program detí  a dospelých

-         zaujímavou akciou pre deti sa stala rozlúčka so starým rokom ohňostroj a balóniky šťastia

     podporované  športové a spoločenské organizácie obcou

     TJ Sokol , volejbalisti, stolní tenisti, kynologický klub, holubári, Jednota dôchodcov Slovenska,

     ženská spevácka skupina, heligonkári.

 

           

Vážené občianky, vážení občania!

Doteraz som menoval veci, ktoré sa v obci urobili, resp. začali robiť, teraz by som sa chcel ešte pár slovami zmieniť o tom, čo považujem za  potrebné v budúcom roku zrealizovať  v obci pokiaľ dovolia finančné príjmy a  za podpory obecného zastupiteľstva .

-    urobiť prechod cez bránu do nového cintorína, vyasfaltovať odstavnú plochu a cesty okolo

-         oprava strechy základnej školy , oprava podlahy a  výmena radiátorov v telocvični ZŠ oprava

      hlavného vchodu do ZŠ,  zrealizovať prepojenie kanalizácie Základnej školy do miestnej 

      kanalizácie

-         spracovanie projektu na využitie obecných domov po zomrelej p. Rosiarovej

-         spracovanie projektu na multifunkčnú budovu v priestoroch na starej lesnej správe

-    nájsť vhodný spôsob a prostriedky ako odkanalizovať ulicu pod cintorínom a Kamenie

-         zviditeľniť atrakciu našej dediny a to je najmladšia a najlepšie zachovalá sopka v strednej Európe Putikov vŕšok – urobiť náučný chodník

-         touto cestou vás chcem požiadať ak máte nejaké návrhy čo by bolo potrebné pre obec urobiť v budúcom roku pre zlepšenie života v obci tak môžete cez internetovú stránku, poštou alebo aj osobne doniesť na obecný úrad.

Toto sú v hrubých rysoch vytýčené oblasti, ktoré považujem za dôležité riešiť v obci v roku 2014 pre ďalší rozvoj našej obce. Je toho podstatne viac čo je potrebné v obci riešiť, ale som toho názoru že všetko naraz nejde a všetko chce len čas a chuť niečo robiť.

Chcem však zdôrazniť, že jedna vec je, čo by chcel starosta robiť, druhá čo poslanci schvália ako priority obce  a tretia  aké nepredvídateľné okolnosti a situácie prinesie sám život .

Vážené občianky, vážení občania!

   Dnes som hovoril trochu dlhšie, ale pokladal som si za povinnosť Vás oboznámiť aspoň z väčšej časti s činnosťou, ktorá napĺňala náš život v uplynulom roku, ale aj s tým čo bude napĺňať náš život v tomto roku, zároveň poukázať na nedostatky a problémy, ktoré u nás stále pretrvávajú.   Končím svoj dnešný novoročný príhovor so želaním dobrého zdravia, šťastia hojne Božieho požehnania a najmä spokojnosti vo vašich rodinách počas celého nastávajúceho roka. Z úprimného srdca Vám želám, aby tento rok bol rokom pokoja, mieru, lásky, porozumenia na celom svete, ale hlavne v našej obci, aby sme si vážili a ctili sused suseda, jeden druhého v rodinách a vzájomne si pomáhali.

 

 

                              Ďakujem vám za pozornosť.

 

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.