Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieCivilná ochrana
Jadrová elektráreň

 

 

KaŽdodenná súČasŤ nášho Života

T ý k a  s a  t o  n á s  v š e t k ý c h

 

Vážení občania,

     dnešná téma projektu civilnej ochrany obyvateľstva je aktuálna v spojitosti s plánmi ochrany obyvateľstva v súvislosti s ohrozením obyvateľov v pásme ohrozenia jadrových elektrární Mochovce alebo Jaslovské Bohunice. Je to oblasť na, ktorú sa nesmie zabúdať a musíme byť neustále pripravení. Minuloročné nešťastie a skúsenosti v jadrovej elektrárni vo Fukušime nám dávajú za pravdu, i keď príčina nešťastia vo Fukušime sa v našich zemepisných šírkach nemôže vyskytnúť – cunami.

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ

     Jadrová elektráreň je zariadenie, kde dochádza k premene tepelnej energie na elektrickú energiu. Zdrojom tepla je štiepenie jadrového paliva – uránu v reaktore. Celý proces vzniku tepla, výroby pary na pohon turbín a ochladzovania pary prebieha v troch navzájom oddelených okruhoch.

     Primárny okruh tvorí reaktor, chladiace slučky s hlavnými uzatváracími armatúrami, cirkulačnými čerpadlami a parogenerátormi, ktoré oddeľujú primárny a sekundárny okruh. Hlavnou funkciou primárneho okruhu je odvádzať teplo vznikajúce v jadrovom palive, zohrievať vodu na sekundárnej strane parogenerátora a zadržiavať rádioaktívne látky vznikajúce pri štiepení.

     Sekundárny okruh tvoria turbíny s generátormi, parovody, kondenzátory a pomocné okruhy. Hlavnou funkciou sekundárneho okruhu je výroba pary pre pohon turbín s generátormi na výrobu elektrickej energie.

     Tretí okruh je okruh chladiacej vody, ktorý tvoria potrubia, cirkulačné čerpadlá chladiacej vody a chladiace veže. Hlavnou úlohou okruhu chladiacej vody je ochladzovať v kondenzátoroch paru vychádzajúcu z turbín a premieňať ju znovu na vodu.

     Všetky zariadenia primárneho okruhu sú umiestnené v ochrannej obálke – hermetickej zóne, ktorej hlavnou úlohou je zadržať rádioaktívne látky.

                                               BEZPEČNOSŤ JADROVEJ   ELEKTRÁRNE

     Jadrové elektrárne majú systém bezpečnostných bariér, ktorých úlohou je viacnásobné oddelenie jadrových materiálov od životného prostredia.    

Bariéry:

 • Matica paliva
 • Obal palivových prútikov
 • Stena komponentov primárneho okruhu
 • Kontejnment -je jednou zo 4 bariér zabraňujúcich úniku rádioaktívnych látok do okolia

    Ochrana bariér počas prevádzky je zabezpečená nepretržitými kontrolami a meraním, ako aj dodržiavaním predpisov.

    Spoľahlivosť každej bariéry je vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia všetkých bariér a únik rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.

     Ak by aj napriek tomu takáto porucha vznikla, na ochranu zamestnancov elektrárne a obyvateľov v okolí sa bude postupovať podľa vopred vypracovaných havarijných plánov.

                                                             RADIAČNÁ    UDALOSŤ 

    Pojem radiačná udalosť vyjadruje skutočnosť, že na jadrovej elektrárni došlo alebo môže dôjsť k súčasnému porušeniu viacerých ochranných bariér, možným únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

 

                      Ako sa chrániť pred rádioaktívnymi látkami

    Pri udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok môže dôjsť k vnútornej a vonkajšej kontaminácii. Sú prijímané nasledovné ochranné opatrenia 

 •  ukrytie
 • použitie jódových tabliet
 • ochrana povrchu tela a dýchacích ciest
 • evakuácia

    Účinným a najdôležitejším spôsobom ochrany pred rádioaktívnymi látkami je ukrytie. Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú uzavreté, murované priestory.

    Ďalším významným opatrením je jódová profylaxia. Vhodným načasovaním užitia jodidu draselného sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze.

   Účelom improvizovanej ochrany dýchacích ciest je zníženie dávky spôsobenej inhaláciou škodlivých látok resp. rádioaktívnych látok. Dýchacie cesty si chráňte vždy pri pohybe v otvorenom priestore napr. cestou k evakuačným vozidlám, uzatvorením hospodárskych budov atď. Prehľad účinnosti jednotlivých prostriedkov, doporučených na improvizovanú ochranu dýchacích ciest:

 

               Použitý prostriedok :                                    Počet vrstiev:                              Účinnosť:

               Toaletný papier (rolovaný)                               3                                          91,4 %

               Vreckovka (bavlna)                                     pokrčená                                  88,1 %

               Uterák                                                               1                                         73,9 %

    Evakuácia je najúčinnejším opatrením k zaisteniu ochrany obyvateľstva. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území. Ochranné opatrenia vyhlasuje starosta obce alebo primátor mesta.

 

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

Koniec prvej časti projektu civilnej ochrany obyvateľstva  

 
Odporúčaná činnosť starostu obce pri mimoriadnych udalostiach

KaŽdodenná súČasŤ nášho Života

T ý k a  s a  t o  n á s  v š e t k ý c h

 

          Vážení občania,
 

      už vyše roka sa stretávate vo Vašich mestských novinách s témami civilnej ochrany obyvateľstva. Témami, ktorých ústrednou témou bola a je ochrana životov, zdravia a majetku pred účinkami mimoriadnych udalostí a následných činností osôb, resp. skupiny osôb, ako prvotných ochranných opatrení. Ale v pozadí, v samospráve v náväznosti na príslušné štátne orgány, prebieha administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť. A preto si dnes priblížme činnosť starostu obce/predsedu krízového štábu obce/ v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

 

      Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 

Prijať a zaznamenať informácie o vzniku mimoriadnej udalosti – od: občan, PO, FO – Podnikateľ, PZ, odbor CO a KR, HaZZ,

 • Overiť informácie o mimoriadnej udalosti
 • Čas a miesto vzniku mimoriadnej udalosti
 • Druh, rozsah a účinky mimoriadnej udalosti
 • Zdroj a spôsob podania informácie

 

Posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení

Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby

Informovať odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ, koordinačné stredisko IZS – 112, tzv. prvotné hlásenie

Aktivovať vlastné sily a prostriedky /napr. miestne jednotky civilnej ochrany/

Zabezpečiť priebežný monitoring miesta mimoriadnej udalosti za účelom :

 • Upresnenia rozsahu mimoriadnej udalosti
 • Určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov
 • Potreby vyžiadania zložiek IZS, prípadne ozbrojených síl SR
 • Usmernenia veliteľa zásahu
 • Potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie

 Zvolať krízový štáb obce a určiť riadenia s cieľom :

 • Prerokovať možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne evakuácie obyvateľstva
 • Vydať príkazy k organizácii a riadeniu záchranných prác, uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti,
 • Zabezpečenie postihnutého obyvateľstva
 • Organizovať a riadiť záchranné práce v spolupráci s veliteľmi zložiek IZS a veliteľom zásahu
 • Predkladať pravidelné informácie na ObÚ každý deň k 6,00 hod do 7,00 hod a k 18,00 hod do 19,00 hod
 • Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác
 • Spolupracovať s ObÚ – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Životného prostredia

 

Zabezpečiť informačný tok na obvodný úrad v zmysle Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO.

Po ukončení záchranných prác uplatniť si náhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami v zmysle

Vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade povodňových záchranných prác v zmysle

 Vyhlášky MŽP č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové

 zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.

 

VTU KM a CO MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom, pokračovanie na budúce

 
Individuálna ochrana osôb

 

KaŽdodenná súČasŤ nášho Života

T ý k a  s a  t o  n á s  v š e t k ý c h

              Vážení občania,

     v predchádzajúcich častiach Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa okrajovo dotkli témy individuálnej ochrany osôb a činnosti obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti. Takou mimoriadnou udalosťou môže byť aj havária dopravného alebo stacionárneho zariadenia s nebezpečnou chemickou, biologickou resp. radiačnou látkou.

     Tu je na mieste vysvetliť, čo je vlastne INDIVIDUÁLNA OCHRANA OSOB – sú to protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečnej látky na ľudský organizmus, ktoré svojimi vlastnosťami alebo v kombinácii môžu ohroziť život alebo zdravie.

 

Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb

 

 • Improvizované prostriedky - ochrana nekrytých častí povrchu tela
 • Špeciálne prostriedky        -  prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré sa používajú bez vyzvania ihneď po varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany

    Ochrana dýchacích ciest :

 • kus látky (preloženú vreckovku, uterák, utierku, apod.), ktorú navlhčíte. K navlhčeniu môžete použiť: obyčajnú vodu,
 •  v prípadne úniku čpavku použite : ocot (1 lyžica octu/1 liter vody),
 • v prípade úniku NL kyslej povahy použite zažívaciu sódu (2 lyžice sodybikarbóny/1 liter vody).

    Ochrana očí :

 • okuliare uzavretého typu (lyžiarske, potápačské, plavecké, motocyklové), prípadné vetracie otvory prelepte lepiacou páskou,
 • ak nemáte doma žiadne okuliare podobného typu, môžete použiť obyčajné priehľadné igelitové vrecko, ktoré pretiahnete cez hlavu a stiahnete špagátom príp. gumou v úrovni lícnych kostí

 

Ochrana hlavy : použite

 • čiapku, kuklu, šál, klobúk, šatku, a pod.,
 • pri ich nasadzovaní dbajte na to, aby vlasy boli úplne zakryté, to isté platí i pre čelo, krk a uši.

                                                      Ochrana povrchu tela                                            

 Na ochranu povrchu tela môžete použiť:                                             

 • kombinézu, nohavice, športovú súpravu atď.,
 • cez ne preložte napr. pláštenku do dažďa, príp. dlhý kabát,
 • tieto odevy dostatočne utesnite pri krku (použite napr. šál), pri rukávoch a nohaviciach (stiahnite napr. špagátom nebo gumou).

 

 Ochrana rúk a nôh : Nohy : Vysoké topánky, čižmy                                                                                      

                                       Ruky : Rukavicami - gumené, kožené,          

                                                   doporučujú sa dlhšie rukavice

 

Zásady činnosti v zóne ohrozenia nebezpečnou látkou

 • Nepribližovať sa k miestu havárie s nebezpečnou látkou,
 • Vyhľadať vhodný úkryt a utesniť miestnosť pobytu

  Počúvať TV a Rozhlas, pripraviť si prostriedky individuálne ochrany jednotlivca

   

 

Činnosť po ukončení pôsobenia nebezpečnej látky

          Zhodiť odev, improvizované prostriedky individuálnej ochrany zahodiť a oznámiť, kde sú uskladnené, sprcha

 

Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom,   pokračovanie na budúce

 
Mimoriadna udalosť

KaŽdodenná súČasŤ nášho Života

T ý k a  s a  t o  n á s  v š e t k ý c h

 
 
 
Vážení občania,

     v dnešnom pokračovaní spoločného Projektu civilnej ochrany obyvateľstva si povieme niekoľko rád, resp. informácií v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pričom o tejto skutočnosti ste informovaní a následne, ako reagovať, čo bezprostredne urobiť.

     I keď jedinec pri vzniku mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže však vhodnou voľbou znížiť straty na životoch a zdraví ľudí, ako aj výrazne znížiť dopady vplyvu pôsobenia mimoriadnej udalosti vo svojom okolí. Preto si povedzme, čo má každý vedieť v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.

 

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti :

 
-   správne a včas  reagovať, usmerňovať okolie, to znamená, ak zaznie siréna, podľa druhu tónu a dĺžky  varovania, rozoznáte pred čím Vás siréna varuje a pozorne počúvajte následnú hovorenú informáciu  prostredníctvom rozhlasu, televízie, mestského alebo obecného rozhlasu
-   pri pobyte mimo budovy, vyhľadajte, čo najrýchlejšie úkryt, ak je to možné, prípadne vstupte do najbližšej budovy
-   ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu, byt neopúšťajte, nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané
-   vytvorte uzavretý izolovaný priestor, tzn. utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu, netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpusteným saponátom
-   uhaste otvorený oheň a iné spalovacie zariadenia
-   sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielacích pokynov
-   telefonujte len v súrnom prípade, napr. rodinným príslušníkom, ktorí by sa mohli ocitnúť v pásme ohrozenia
-   nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania, 150, 155, 158, 159, 112, riešia vzniknutú situáciu
-   postarajte sa o domáce hospodárske zvieratá, podľa možnosti ich umiestnite mimo pásma ohrozenia, pričom použite prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca
-   čakajte doma na ďalšie pokyny a zároveň sa presvedčte, či vo vašej blízkosti nie su ohrození starí ľudia, chorí alebo neschopní pohybu
-   postarajte sa o deti bez dozoru
-   pri akejkoľvek činnosti zachovajte kľud a rozvahu, nešírte paniku a poplašné správy
-   dodržujte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a krízového riadenia, orgánov štátnej správy, samosprávy, orgánov, ktoré príjmajú opatrenia na odstránenie príčiny vzniku mimoriadnej udalosti a opatrenia na zamedzenie pôsobenie jej šírenia sa
-   informácie dostanete Vám dostupnými informačnými prostriedkami
 
 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013

 

 

MU…MU…MU…MU…MU

Čo mukaš, sirénu som nepočul, ani richtár nič nehlásil, veď nehrozí mimoriadna udalosť.

Pre teba teraz nie, pán môj, ale pre mňa je toto mimoriadna udalosť a potom už bude aj pre teba.

 

 

Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 

 
Teroristický útok

 

KaŽdodenná súČasŤ nášho Života
T ý k a  s a  t o  n á s  v š e t k ý c h

  
 
 
 
 
             Vážení spoluobčania,

     dnes sa budeme venovať v našom spoločnom Projekte civilnej ochrane obyvateľstva téme, ktorá zatiaľ, v našej republike nezaznamenala prípad, tak ako napr. v iných krajinách západnej Európy, ďalekého východu alebo USA, Ruska. Je to novodobá forma ohrozovania ľudstva, v mnohých prípadoch veľmi účinná a mimoriadne nebezpečná. Hovoríme o TERORIZME.

 

ZACHOVAŤ POKOJ A ROZVAHU, NEŠÍRIŤ PANIKU!

 

 

          Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove.
          Sledovať informácie v televízii, rádiu a obecnom (mestskom) rozhlase.
          Plniť pokyny vydané oprávnenými osobami.
          Vyhotoviť si improvizované prostriedky ochrany.
          Utesniť okná, dvere a iné vetracie otvory.
          Zbytočne netelefonovať.
          Poskytnúť pomoc susedom a spolupracovníkom (najmä deťom, starším, chorým a bez­vládnym osobám).
          Odstrániť z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchra­nárov.
          Dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény.
          Sledovať zdravotný stav rodinných príslušníkov priebežne a zaznamenávať ich telesnú teplotu.

Aké sú prostriedky individuálnej ochrany osôb?

Improvizované  - krátkodobá ochrana na opustenie kontaminovaného priestoru :
          ochranné rúško z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
          plášť do dažďa,
          gumové čižmy,
          rukavice (igelitové vrecká),
          rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov
          uzavreté okuliare, lyžiarske, potápačské, motocyklové
          akákoľvek prikrývka hlavy, čiapka, kukla, šál, dbajte, aby vlasy boli úplne zakryté
POZOR! - VŠETKY ZAKRYTÉ ČASTI POVRCHU TELA MUSIA BYŤ UTESNENÉ
 
    Možné ciele teroristického útoku:
ü                      významné energetické uzly, plynovody, elektrické rozvodné siete, zdroje pitnej vody
ü                      strategické dopravné tepny, železnice, cestná doprava, mosty, letiská
ü                      vodné stavby
ü                      jadrové zariadenia, elektrárne
ü                      miesta hromadného zoskupenia občanov
ü                      nemocnice, zdravotnícke zariadenia
ü                      strategicky významné hospodárske podniky
ü                      stavby vládnych inštitúcií
 

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 
 
 
 

 

 

 

Ďalej je potrebné:

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.