Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieAko sa zachovať


 

Každodenná súčasť nášho života

Týka sa to nás všetkých

 


 

AKO  SA  ZACHOVAŤ
PRI    MIMORIADNYCH    UDALOSTIACH

     Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.

Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spo­znať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

 

Vážení čitatelia,

dnes začíname s predstavovaním súborov informačných blokov všeobecných vedomostí z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia, ale postupne Vám ponúkneme aj niektoré úzko tematické súbory informácií.

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc?  Volaj číslo 112         (Európske  číslo  tiesňového volania)

KTO PATRÍ DO INTEGROVANÉHO

ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

(ĎALEJ LEN IZS)?

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňo­vej linky 112

Základné záchranné zložky IZS:

          Hasičský a záchranný zbor,

          poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,

          Horská záchranná služba,

          Banská záchranná služba.

Ostatné záchranné zložky IZS:

          Ozbrojené sily Slovenskej republiky,

          obecné (mestské) hasičské zbory,

          závodné hasičské útvary,

          závodné hasičské zbory,

          pracoviská vykonávajúce štátny dozor,

 alebo činnosti podľa osobitných pred­pisov,

          jednotky civilnej ochrany,

          obecná (mestská polícia),

          Slovenský Červený kríž,

          iné právnické osoby alebo fyzické oso­by, ktorých predmetom činnosti je po­skytovanie pomoci v tiesni.

          kontrolné chemické laboratórium CO,

Útvary policajného zboru

 ČO JE TO TIESEŇ?

TIESEŇ je stav, pri ktorom je bezprostred­ne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomociČo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

VOLAJTE LEN V PRÍPADE, KEĎ JE OHROZENÝ: ŽIVOT, ZDRAVIE, MAJETOK ALEBO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operá­tor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.

 

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

          Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.

          Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlá­senej udalosti.

          Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnu­tých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).

          Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spät­ný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

          V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) ap.

          Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, od­bočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte ho­vor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR, Slovenská Ľupča

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Žiar nad Hronom 

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.