Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieKolektívna ochrana
 
 Vážení čitatelia,

 Yv predchádzajúcej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou evakuácie obyvateľstva, zvierat, vecí, v ktorej sme si povedali, napr., aké nevyhnutné opatrenia má občan pred evakuáciou vykonať a čo má obsahovať odporúčaná evakuačná batožina. Evakuáciou však nekončí proces ochrany osôb. Nasleduje súbor činností v rámci pojmu tzv. KOLEKTÍVNA OCHRANA v rámci, ktorej si povieme, čo je vlastne ukrytie osôb, kde sa osoby ukrývajú a niekoľko zásad správania sa a povinnosti ukrývaných osôb.

Tak, čo je to vlastne ukrytie osôb?

 

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí

 

Samotný proces ukrytia osôb je riadený dokumentom s názvom plán ukrytia, ktorý v  tvojej štruktúre obsahuje textovú časť a grafickú časť. Spracovávajú a aktualizujú ho štátna správa – ObÚ, obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia. Ukrytie je možné vykonať úzkej skupine osôb / málopočetný kolektív pracovníkov – napr. do 25 osôb /, a to v úkrytoch budovaných svojpomocne, ale aj oveľa rozsiahlejšej skupine, kolektívy osôb,/ napr. 500 osôb/, a to v úkrytoch, ktoré súhrnne nazývame ochranné stavby.

  

OCHRANNÉ STAVBY

Za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany

  • odolné úkryty 

  • plynotesné úkryty 

  • jednoduché úkryty budované svojpomocne

  • chránené pracoviská

     

Členenie priestorov úkrytov:
  1. Hlavné priestory: určené na ukrytie a pobyt ukrývaných
  2. Pomocné priestory: určené na zabezpečenie prevádzkového chodu úkrytu
  3. Vchody a východy 

 

Vlastnosti úkrytov: odolné voči tlakovým účinkom, radiačnej kontaminácii tepelným účinkom, účinkom proti nebezpečným látkam - plynotesnosť, odolné voči zatopeniu, odolné voči statickému a dynamickému zaťaženiu

Vybavenosť úkrytov: voda, kanalizácia, elektrická energia, filtračné a ventilačné zariadenie, spojovacie zariadenia, signalizácia, sedadlá + lôžka, hasiace prístroje, náradie na vyslobodenie, náhradný zdroj el. en., sociálne zariadenia

 

 

Všeobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb.

 

 

 

1. Disciplinovane sa riadiť ustanoveniami úkrytového poriadku a dbať na pokyny vedúceho úkrytu a členov družstva a byť im nápomocní.

 

2. Starať sa o svoje osobné veci, udržiavať v pohotovosti svoje prostriedky individuálnej ochrany a na pokyn vedúceho úkrytu ich použiť.
3. Šetriť vodou, jedlom a pitím.
4. Zbytočne nepoužívať sociálne zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu a poriadok pri osobnej hygieny.
5. Zdržiavať sa v určenom priestore, zbytočne sa neprechádzať a hlasne nehovoriť.
6. Správať sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáhať, najmä starším osobám a ženám.
7. Dodržiavať čas určený na pracovné úkony, odpočinok a dodržiavať stanovený režim života v úkryte.
8. Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, lampy, zapaľovače, nepoužívať variče a iné zdroje tepla a svetla
s otvoreným ohňom. V úkryte nie je dovolené variť.
9. Ukrývané osoby sú povinné vykonávať pomocné práce podľa požiadaviek vedúceho úkrytu a členov družstva.

 

Pôjde najmä:
      a) o ručný pohon FVZ
      b) o ručné prečerpávanie splaškov- likvidáciu suchých záchodov,
      c) o výkon služby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych zariadeniach,
      d) o doplňovanie zásob vody a potravín,
10. Ubytované osoby sú povinné podľa určenia vedúceho úkrytu zúčastniť sa na vyslobodzovacích prácach v prípade zavalenia úkrytu.
11. Striedanie osôb organizuje vedúci úkrytu podľa obťažnosti a namáhavosti pracovných úkonov.
 
VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.