Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieZáchranné práce

Vážení čitatelia,

     v predošlej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou kolektívnej ochrany  obyvateľstva, v ktorej sme si povedali, napr. čo rozumieme pod pojmom ukrytie, o druhoch ochranných stavieb a o zásadách a povinnostiach ukrývaných osôb. Ukrytie osôb nasleduje po evakuácii , ktorá sa vykoná po vyhlásení mimoriadnej situácie, t. zn., že došlo k rozsiahlej mimoriadnej udalosti s narastajúcim trendom ohrozenia na životoch, zdraví osôb, zvierat, vznikli značné materiálne škody na majetku, napr. nefunkčnosť inžinierskych sietí. Položme si rečnícku otázku „ a čo ďalej ?“. Odpoveďou je nám súbor činností, ktoré nasledujú, nazývame ich záchranné práce.

Z Á CH R A NN É   P R Á C E

Na písomný príkaz starostu obce je občan povinný vykonať osobitné úkony, ako aj poskytnúť vecné prostriedky.

 

     Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenia podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

 

     Fázy záchranných prác

1/ IZOLÁCIA                 – sebaochrana a vzájomná pomoc

2/ REALIZÁCIA           – použitie síl a prostriedkov,

                                         prvá záchranárska pomoc,

                                         čiastočný monitoring,

                                         záznamy

3/ UKONČENIE         – úplný monitoring ,

                                         ukľudnenie,

                                         prechod na stabilizovaný stav

 
 
 
 
                                   

      OBEC

      V obci riadi záchranné práce starosta, ako predseda krízového štábu obce, na základe PRÍKAZU na vykonania záchranných prác jednotkám civilnej ochrany /aj občanom/ s predchádzajúcim vykonaním monitoringu postihnutého územia. Jedným z dôležitých dokumentov vykonávania záchranných prác je DENNÍK ZÁZNAMOV. V prípade predpokladu nezvládnutia záchranných prác silami a prostriedkami obce, príslušná obec požiada o pomoc štátne orgány / ObÚ, viď schéma, prípadne ozbrojené sily SR/, voči, ktorým si plní v zmysle stanovených zásad oznamovaciu povinnosť. 

                                                                 

DRUHY ZÁCHRANNÝCH PRÁC

 •  varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou
 • vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, vyznačiť kontaminované úseky
 • vyslobodzovanie postihnutých osôb z postihnutého územia
 • prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ich odsun
 • individuálna ochrana osôb v kontaminovanom priestore a ich odsun
 • poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, odsun postihnutých do zdravotníckych zariadení
 • lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté a nasadené osoby a prostriedky
 • kontrola kontaminovania a ožiarenia osôb, územia, ovzdušia a budov
 • poskytnutie jódovej a špeciálnej profilaxie
 • hygienická očista postihnutých osôb
 • likvidácia úniku nebezpečných látok a zabráneniu ich šírenia
 • špeciálna očista a dezaktivácia územia, budov, pristorov, dopravných prostriedkov, ciest
 • dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území
 • uzavretie postihnutého územia
 • ochrana postihnutých osôb a nasadených síl pred nepriaznivými poveternostnými vplymi
 • odsun nezranených osôb z postihnutého územia
 • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb
 • poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty
 • odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky
 • pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania
 • uvolňovanie zahataných vodných tokov, určených cestných komunikácií, železničných tratí, vytvorenie priechodov
 • čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce
 • zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách
 • uskladňovanie, odsun a likvidácia kontaminovaného materiálu a ekologická asanácia zvyškov nebezpečných látok
 • psychologická a duchovná pomoc
                                                                      VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
                                                                                                                                                      Pokračovanie na budúce
 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.