Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieCivilná ochrana
Záchranné práce

Vážení čitatelia,

     v predošlej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou kolektívnej ochrany  obyvateľstva, v ktorej sme si povedali, napr. čo rozumieme pod pojmom ukrytie, o druhoch ochranných stavieb a o zásadách a povinnostiach ukrývaných osôb. Ukrytie osôb nasleduje po evakuácii , ktorá sa vykoná po vyhlásení mimoriadnej situácie, t. zn., že došlo k rozsiahlej mimoriadnej udalosti s narastajúcim trendom ohrozenia na životoch, zdraví osôb, zvierat, vznikli značné materiálne škody na majetku, napr. nefunkčnosť inžinierskych sietí. Položme si rečnícku otázku „ a čo ďalej ?“. Odpoveďou je nám súbor činností, ktoré nasledujú, nazývame ich záchranné práce.

Z Á CH R A NN É   P R Á C E

Na písomný príkaz starostu obce je občan povinný vykonať osobitné úkony, ako aj poskytnúť vecné prostriedky.

 

     Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenia podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

 

     Fázy záchranných prác

1/ IZOLÁCIA                 – sebaochrana a vzájomná pomoc

2/ REALIZÁCIA           – použitie síl a prostriedkov,

                                         prvá záchranárska pomoc,

                                         čiastočný monitoring,

                                         záznamy

3/ UKONČENIE         – úplný monitoring ,

                                         ukľudnenie,

                                         prechod na stabilizovaný stav

 
 
 
 
                                   

      OBEC

      V obci riadi záchranné práce starosta, ako predseda krízového štábu obce, na základe PRÍKAZU na vykonania záchranných prác jednotkám civilnej ochrany /aj občanom/ s predchádzajúcim vykonaním monitoringu postihnutého územia. Jedným z dôležitých dokumentov vykonávania záchranných prác je DENNÍK ZÁZNAMOV. V prípade predpokladu nezvládnutia záchranných prác silami a prostriedkami obce, príslušná obec požiada o pomoc štátne orgány / ObÚ, viď schéma, prípadne ozbrojené sily SR/, voči, ktorým si plní v zmysle stanovených zásad oznamovaciu povinnosť. 

                                                                 

DRUHY ZÁCHRANNÝCH PRÁC

 •  varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou
 • vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, vyznačiť kontaminované úseky
 • vyslobodzovanie postihnutých osôb z postihnutého územia
 • prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ich odsun
 • individuálna ochrana osôb v kontaminovanom priestore a ich odsun
 • poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, odsun postihnutých do zdravotníckych zariadení
 • lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté a nasadené osoby a prostriedky
 • kontrola kontaminovania a ožiarenia osôb, územia, ovzdušia a budov
 • poskytnutie jódovej a špeciálnej profilaxie
 • hygienická očista postihnutých osôb
 • likvidácia úniku nebezpečných látok a zabráneniu ich šírenia
 • špeciálna očista a dezaktivácia územia, budov, pristorov, dopravných prostriedkov, ciest
 • dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území
 • uzavretie postihnutého územia
 • ochrana postihnutých osôb a nasadených síl pred nepriaznivými poveternostnými vplymi
 • odsun nezranených osôb z postihnutého územia
 • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb
 • poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty
 • odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky
 • pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania
 • uvolňovanie zahataných vodných tokov, určených cestných komunikácií, železničných tratí, vytvorenie priechodov
 • čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce
 • zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách
 • uskladňovanie, odsun a likvidácia kontaminovaného materiálu a ekologická asanácia zvyškov nebezpečných látok
 • psychologická a duchovná pomoc
                                                                      VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
                                                                                                                                                      Pokračovanie na budúce
 
Kolektívna ochrana
 
 Vážení čitatelia,

 Yv predchádzajúcej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou evakuácie obyvateľstva, zvierat, vecí, v ktorej sme si povedali, napr., aké nevyhnutné opatrenia má občan pred evakuáciou vykonať a čo má obsahovať odporúčaná evakuačná batožina. Evakuáciou však nekončí proces ochrany osôb. Nasleduje súbor činností v rámci pojmu tzv. KOLEKTÍVNA OCHRANA v rámci, ktorej si povieme, čo je vlastne ukrytie osôb, kde sa osoby ukrývajú a niekoľko zásad správania sa a povinnosti ukrývaných osôb.

Tak, čo je to vlastne ukrytie osôb?

 

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí

 

Samotný proces ukrytia osôb je riadený dokumentom s názvom plán ukrytia, ktorý v  tvojej štruktúre obsahuje textovú časť a grafickú časť. Spracovávajú a aktualizujú ho štátna správa – ObÚ, obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia. Ukrytie je možné vykonať úzkej skupine osôb / málopočetný kolektív pracovníkov – napr. do 25 osôb /, a to v úkrytoch budovaných svojpomocne, ale aj oveľa rozsiahlejšej skupine, kolektívy osôb,/ napr. 500 osôb/, a to v úkrytoch, ktoré súhrnne nazývame ochranné stavby.

  

OCHRANNÉ STAVBY

Za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany

 • odolné úkryty 

 • plynotesné úkryty 

 • jednoduché úkryty budované svojpomocne

 • chránené pracoviská

   

Členenie priestorov úkrytov:
 1. Hlavné priestory: určené na ukrytie a pobyt ukrývaných
 2. Pomocné priestory: určené na zabezpečenie prevádzkového chodu úkrytu
 3. Vchody a východy 

 

Vlastnosti úkrytov: odolné voči tlakovým účinkom, radiačnej kontaminácii tepelným účinkom, účinkom proti nebezpečným látkam - plynotesnosť, odolné voči zatopeniu, odolné voči statickému a dynamickému zaťaženiu

Vybavenosť úkrytov: voda, kanalizácia, elektrická energia, filtračné a ventilačné zariadenie, spojovacie zariadenia, signalizácia, sedadlá + lôžka, hasiace prístroje, náradie na vyslobodenie, náhradný zdroj el. en., sociálne zariadenia

 

 

Všeobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb.

 

 

 

1. Disciplinovane sa riadiť ustanoveniami úkrytového poriadku a dbať na pokyny vedúceho úkrytu a členov družstva a byť im nápomocní.

 

2. Starať sa o svoje osobné veci, udržiavať v pohotovosti svoje prostriedky individuálnej ochrany a na pokyn vedúceho úkrytu ich použiť.
3. Šetriť vodou, jedlom a pitím.
4. Zbytočne nepoužívať sociálne zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu a poriadok pri osobnej hygieny.
5. Zdržiavať sa v určenom priestore, zbytočne sa neprechádzať a hlasne nehovoriť.
6. Správať sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáhať, najmä starším osobám a ženám.
7. Dodržiavať čas určený na pracovné úkony, odpočinok a dodržiavať stanovený režim života v úkryte.
8. Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, lampy, zapaľovače, nepoužívať variče a iné zdroje tepla a svetla
s otvoreným ohňom. V úkryte nie je dovolené variť.
9. Ukrývané osoby sú povinné vykonávať pomocné práce podľa požiadaviek vedúceho úkrytu a členov družstva.

 

Pôjde najmä:
      a) o ručný pohon FVZ
      b) o ručné prečerpávanie splaškov- likvidáciu suchých záchodov,
      c) o výkon služby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych zariadeniach,
      d) o doplňovanie zásob vody a potravín,
10. Ubytované osoby sú povinné podľa určenia vedúceho úkrytu zúčastniť sa na vyslobodzovacích prácach v prípade zavalenia úkrytu.
11. Striedanie osôb organizuje vedúci úkrytu podľa obťažnosti a namáhavosti pracovných úkonov.
 
VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 

 

 

 

 
Evakuácia

 

Važení čitatelia,

 

      v dvoch predchádzajúcich pokračovania Projektu CO obyvateľstva sme si povedali o možnom vzniku mimoriadnej udalosti, na ktorú sme boli vopred resp. v čase jej vzniku upozornení varovacou sieťou sirén, /obecný rozhlas/, v čase kedy sa človek alebo skupina ľudí môže dostať do stavu tiesne a máme možnosť volať linku 112. V tých závažnejších prípadoch kedy je vyhlásená mimoriadna situácia napr.  ohrozené obydlia vplyvom povodňových záplav / spadnutie SUPERCELY – spadnutie obrovského množstva vody na koncentrované úzko vyprofilované územie /, svahové deformácie, únik nebezpečných látok, veterné smršte, snehové závaly a ich narastajúca intenzita, kde dochádza k bezprostrednému ohrozeniu na životoch, môže viesť až k evakuácii obyvateľstva organizovanej špecializovanými resp. profesionálnymi pracovníkmi obcí a útvarmi CO a KR /evakuačné komisie/. A tu sa nám vynárajú niektoré otázky. Viem aké potrebné úkony mám vykonať? Ako sa správať? A hlavne, čo pri opustení ohrozeného územia si mám so sebou zobrať? V nasledujúcich riadkoch Vám  predkladáme niekoľko rád a zásad.

Čo robiť pri evakuácii?

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vy­hlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného ča­sového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

AKÉ NEVYHNUTNÉ OPATRENIA VYKONAŤ  PRED EVAKUÁCIOU?

          Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.

          Vypnúť kúrenie.

          Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.

          Odpojiť anténne zvody.

          Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).

          Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.

          Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.

          Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.

          Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.

 

DODRŽIAVAŤ POKYNY PRACOVNÍKOV ZABEZPEČUJÚCICH   EVAKUÁCIU !!!

 

EVAKUAČNÁ   BATOŽINA /úkrytová/

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť: dospelé osoby– 50 kg na jednu osobu, u detí– 25 kg na jednu osobu.

Odporúčaná evakuačná batožina /úkrytová/ :

          osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,

*         osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

*         základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,                                                                                     

*         predmety dennej potreby a osobnej hygieny,

*         vreckovú lampu, sviečku, zápalky,

*         prikrývku, spací vak,

*         náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,

*         ďalšie nevyhnutné osobné veci,/ toaletný papier, igelitové vrecúška, špagát, prikrývka hlavy, dýchacie rúška, prípadne auto lekárnička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý dokument aj s obrázkami na stiahnutie májdete TU.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 

 
Varovné signaly

 

Vážení čitatelia,

 

 

položili ste si niekedy otázku pri počutí sirény, čo to vlastne znamená? Ak nie, tak tu je  vysvetlenie.

 

 

Čo znamená, keď zaznie siréna?

(Varovné signály)

 

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:

 

1/   hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,

2/   podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,

3/   počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hláse­ním obecného (mestského) rozhlasu.

Čítať celý článok...
 
Ako sa zachovať


 

Každodenná súčasť nášho života

Týka sa to nás všetkých

 


 

AKO  SA  ZACHOVAŤ
PRI    MIMORIADNYCH    UDALOSTIACH

     Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.

Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spo­znať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

 

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 2 z 2

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.