Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieChov ošípaných

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednouošípanou na

domácu spotrebu

 

 

 

 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“)

podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),usmerňuje postup registrácie

chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

 

 

   Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ

neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat(ďalej len „CEHZ“)

s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu

(domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou

domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

  1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu

spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

 - chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

(ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych

služiebSR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR,

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych

služieb SR, š.p.tlačivo„Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu

spotrebu“ (príloha č.1).

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych

zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť

spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.

- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude

v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho

písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).

   

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom

nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky

na príslušnú RVPS.

  

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku

nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

 

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom,

nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné

dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu

nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.

 

 Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré

je v CEHZ spárované s rodným číslom.

 

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu

nákupom od registrovaného chovateľa

 

 - chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu

ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej

hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“

(príloha č.1)

2.tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) -časť na

uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k

registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu

vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ,

jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove,

registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej

do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa

nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat

na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo„Predaj ošípanej

na domácu spotrebu“od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

 

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom

ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo

„Predaj ošípanej na domácu spotrebu“od každého jedného kupujúceho chovateľa.

 

 - tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“zasiela

kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov –

rodné číslo) môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spoluspárované s

„Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou

na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo

chovu začínajúce písmenom „D“.

 

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na

domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

  

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu

 - pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má

pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu

spotrebu“ (príloha č. 2).

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k

registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu

vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ,

jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci. V tlačive musí byť

zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera premiestňuje

(napr. D12345).

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných

v chove, zapíše aj registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje

(napr. D12345).

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej

ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte

ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená

len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny

kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo„Predaj

ošípanej na domácu spotrebu“od chovateľa, ktorému zviera poskytol na

domácu spotrebu.

  - ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom

domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej

na domácu spotrebu“od každého jedného kupujúceho chovateľa.

 

POZOR!

  

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred

na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné

číslo chovu pridelené CEHZ („D“).Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú

osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa§ 48 ods. 5 písm. m) zákona.

 

 Dokumenty potrebné k chovu ošípaných nájdete na stránke v sekcii: Dokumenty.

 

 

 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.