Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieVykurovacia sezóna začala

 

Vykurovacia sezóna začala
 
Vážení občania !
 
Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov ktorý vzniká vo vykurovacom období hlavne od komínov resp. od palivových spotrebičov Vám  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom chce toto cestou pripomenúť zásady protipožiarnej bezpečnosti,  ktoré je potrebné dodržiavať vo vykurovacom období. Počas používania lokálnych palivových spotrebičov je povinný každý užívateľ rešpektovať všeobecne záväzný právny predpis – vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ palivových spotrebičov vykonať kontrolu a zamerať sa hlavne na :
Ø     inštaláciu vykurovacích telies , sporákov apod. osobami s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
Ø     dodržovanie bezpečných vzdialenosti horľavých materiálov od vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov výrobcu resp. podľa vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z.
Ø     inštaláciu vykurovacích telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným výrobcom 
Ø     vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
 
Pri prevádzkovaní vykurovacích spotrebičov  je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:
·        nepoužívať pri rozkurovaní horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh
·        dbať aby nedochádzalo k prekurovanie vykurovacích telies
·        neskladovať horľavé materiály v blízkosti vykurovacích telies
·        udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach
·        používať len palivové  spotrebiče udržiavané  v dobrom technickom stave
·        konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní , ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvorený ohňom
 
 
Pri kontrole a čistení komínov a dymovodov je potrebné dodržiavať nasledovné požiadavky :
·        komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie, pred uvedením do prevádzky musí túto činnosť vykonať osoba s odbornou spôsobilosťou,
·        komíny treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť v určených lehotách (podľa výkonu palivových spotrebičov pripojených na komínové teleso):
do 50 kW
1.      raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
2.      raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3.      raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivo a ak ide o komín s vložkou,
nad 50 kW
1.      raz za dva mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
2.      raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá.
Ø      komíny v občasne užívaných stavbách treba kontrolovať a čistiť najmenej raz za dva roky,
Ø      Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie a kontrola komínov sa už nedáva za povinnosť vykonávať osobám s odbornou spôsobilosťou, vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)., ale aj napriek tomu doporučujeme aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho obdobia vykonala osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, hlavne pri komínoch od spotrebičov na tuhé palivo
 
Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, pod ktorým sa rozumie odstraňovanie pevných usadenín spalín, najmä dechtov z prieduchov komína ich kontrolovaným spaľovaním. Môžu sa vypaľovať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
 
 
Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvedené požiadavky, lebo len ich dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Želáme Vám aby celá Vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
 
pplk. Ing. Slavomír Búci
Vedúci oddelenia požiarnej prevencie
Okresné riaditeľstvo HaZZ
V Žiari nad Hronom
 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.