Anketa

Ako sa Vám páčia naše nové stránky?
 

Zber odpadu

PrihlásenieZimné vykurovacie obdobie

 

Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2013/2014
 
Z hľadiska požiarovosti považujeme vykurovacie obdobie za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore (v rodinných domoch, v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich). Najčastejšou príčinou týchto požiarov sú najmä nevedomosť, nedbalosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka vykurovacích telies, deti bez dozoru a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.
 Zo štatistiky požiarovosti za vykurovacie obdobie r. 20012/2013 vyplýva, že v uvedenom období vzniklo v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom (okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica spolu) 30 požiarov, ktorých príčinou bola nevyhovujúca inštalácia vykurovacích telies a zariadení, nevyhovujúci stav komínov a dymovodov, opotrebenie vykurovacích telies príp. nesprávna manipulácia s nimi. Pri týchto požiaroch vznikla priama škoda vo výške 26 960 Euro.
Z uvedených dôvodov je neustále potrebné venovať pozornosť všetkým vykurovacím, ohrievacím a tepelným zariadeniam a ich súčastiam ako sú dymovody, sopúchy a komíny.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, následne na vyhlášku MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Podľa týchto predpisov je obec povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor a v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
                  V prílohe Vám zasielame reláciu do obecných rozhlasov, ktorú požadujeme odvysielať v tomto období 2 x týždenne a zároveň základné informácie pre občanov, ktoré je potrebné zverejniť na úradnej tabule obce.
 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                       pplk. Ing. Ivan Pružina
                                                                                                    riaditeľ
                                                                                        Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Žiari nad Hronom
 
I n f o r m á c i a
 
 
Vážení občania !
 
      Jednou zo základných foriem predchádzania požiarom počas zimného vykurovania je včasné zistenie príčin ich vzniku a ich odstránenie.
     Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia ako aj počas trvania je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať kontrolu a zamerať sa hlavne na :
 
·         inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
·         inštaláciu vykurovacích telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným výrobcom 
·         vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
·         nepoužívanie horľavých kvapalín   k rozkurovaniu  v  lokálnych  spotrebičoch  na pevné palivo  (najmä benzín, petrolej, acetón atď)
·         skladovanie horľavých materiálov v blízkosti vykurovacích telies – dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti
·         udržiavanie poriadku na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach
·         používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave
·         vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komínov
 
      Vážení občania, nepodceňujte vyššie uvedené podmienky a len dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Želáme Vám aby celá Vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
      Kontaktné adresy osôb pôsobiacich v našom regióne, ktoré sú oprávnené vykonávať kontroly a čistenie komínov:
           
Štefan Hudec                           Milan Toryský                  Marián Ďurina - DERKO
            ul. Kollárova                            Obrancov mieru 15             Hasičská 3
            Nová Baňa                              Banská Štiavnica                 Prievidza
            0903 510 026                            č.t. 045/6922121
                                                                 0903 541 743
 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlas s používaním cookies na tejto stránke.