Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ

Vážení občania,

dnešná téma projektu civilnej ochrany obyvateľstva je aktuálna v spojitosti s plánmi ochrany obyvateľstva v súvislosti s ohrozením obyvateľov v pásme ohrozenia jadrových elektrární Mochovce alebo Jaslovské Bohunice. Je to oblasť na, ktorú sa nesmie zabúdať a musíme byť neustále pripravení. Nešťastie a skúsenosti v jadrovej elektrárni vo Fukušime nám dávajú za pravdu, i keď príčina nešťastia vo Fukušime sa v našich zemepisných šírkach nemôže vyskytnúť – cunami.

Jadrová elektráreň je zariadenie, kde dochádza k premene tepelnej energie na elektrickú energiu. Zdrojom tepla je štiepenie jadrového paliva – uránu v reaktore. Celý proces vzniku tepla, výroby pary na pohon turbín a ochladzovania pary prebieha v troch navzájom oddelených okruhoch.

Primárny okruh tvorí reaktor, chladiace slučky s hlavnými uzatváracími armatúrami, cirkulačnými čerpadlami a parogenerátormi, ktoré oddeľujú primárny a sekundárny okruh. Hlavnou funkciou primárneho okruhu je odvádzať teplo vznikajúce v jadrovom palive, zohrievať vodu na sekundárnej strane parogenerátora a zadržiavať rádioaktívne látky vznikajúce pri štiepení.

Sekundárny okruh tvoria turbíny s generátormi, parovody, kondenzátory a pomocné okruhy. Hlavnou funkciou sekundárneho okruhu je výroba pary pre pohon turbín s generátormi na výrobu elektrickej energie.

Tretí okruh je okruh chladiacej vody, ktorý tvoria potrubia, cirkulačné čerpadlá chladiacej vody a chladiace veže. Hlavnou úlohou okruhu chladiacej vody je ochladzovať v kondenzátoroch paru vychádzajúcu z turbín a premieňať ju znovu na vodu.

Všetky zariadenia primárneho okruhu sú umiestnené v ochrannej obálke – hermetickej zóne, ktorej hlavnou úlohou je zadržať rádioaktívne látky.

BEZPEČNOSŤ JADROVEJ   ELEKTRÁRNE

Jadrové elektrárne majú systém bezpečnostných bariér, ktorých úlohou je viacnásobné oddelenie jadrových materiálov od životného prostredia.    

 • Bariéry:
 • Matica paliva
 • Obal palivových prútikov
 • Stena komponentov primárneho okruhu
 • Kontejnment - je jednou zo 4 bariér zabraňujúcich úniku rádioaktívnych látok do okolia

   
Ochrana bariér počas prevádzky je zabezpečená nepretržitými kontrolami a meraním, ako aj dodržiavaním predpisov.

Spoľahlivosť každej bariéry je vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia všetkých bariér a únik rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.

Ak by aj napriek tomu takáto porucha vznikla, na ochranu zamestnancov elektrárne a obyvateľov v okolí sa bude postupovať podľa vopred vypracovaných havarijných plánov.

RADIAČNÁ  UDALOSŤ 

Pojem radiačná udalosť vyjadruje skutočnosť, že na jadrovej elektrárni došlo alebo môže dôjsť k súčasnému porušeniu viacerých ochranných bariér, možným únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

AKO SA CHRÁNIŤ PRED RÁDIOAKTÍVNYMI LÁTKAMI

Pri udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok môže dôjsť k vnútornej a vonkajšej kontaminácii. Sú prijímané nasledovné ochranné opatrenia 

 • ukrytie
 • použitie jódových tabliet
 • ochrana povrchu tela a dýchacích ciest
 • evakuácia


Účinným a najdôležitejším spôsobom ochrany pred rádioaktívnymi látkami je ukrytie. Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú uzavreté, murované priestory.   

Ďalším významným opatrením je jódová profylaxia. Vhodným načasovaním užitia jodidu draselného sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze.

Účelom improvizovanej ochrany dýchacích ciest je zníženie dávky spôsobenej inhaláciou škodlivých látok resp. rádioaktívnych látok. Dýchacie cesty si chráňte vždy pri pohybe v otvorenom priestore napr. cestou k evakuačným vozidlám, uzatvorením hospodárskych budov atď. Prehľad účinnosti jednotlivých prostriedkov, doporučených na improvizovanú ochranu dýchacích ciest:
 

               Použitý prostriedok :                          Počet vrstiev:                          Účinnosť:

               Toaletný papier (rolovaný)                               3                                        91,4 %

               Vreckovka (bavlna)                                     pokrčená                                88,1 %

               Uterák                                                              1                                        73,9 %

   
Evakuácia je najúčinnejším opatrením k zaisteniu ochrany obyvateľstva. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území. Ochranné opatrenia vyhlasuje starosta obce alebo primátor mesta.

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 


 

Odporúčaná činnosť starostu obce pri mimoriadnych udalostiach

Vážení občania,

Ústrednou témou civilnej ochrany bola a je ochrana životov, zdravia a majetku pred účinkami mimoriadnych udalostí a následných činností osôb, resp. skupiny osôb, ako prvotných ochranných opatrení. Ale v pozadí, v samospráve v náväznosti na príslušné štátne orgány, prebieha administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť. A preto si dnes priblížme činnosť starostu obce/predsedu krízového štábu obce/ v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Odporúčaná činnosť starostu: 

 • Prijať a zaznamenať informácie o vzniku mimoriadnej udalosti – od: občan, PO, FO – Podnikateľ, PZ, odbor CO a KR, HaZZ,
 • Overiť informácie o mimoriadnej udalosti
  • Čas a miesto vzniku mimoriadnej udalosti
  • Druh, rozsah a účinky mimoriadnej udalosti
  • Zdroj a spôsob podania informácie
 • Posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení
 • Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby
 • Informovať odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ, koordinačné stredisko IZS – 112, tzv. prvotné hlásenie
 • Aktivovať vlastné sily a prostriedky /napr. miestne jednotky civilnej ochrany/
 • Zabezpečiť priebežný monitoring miesta mimoriadnej udalosti za účelom :
  • Upresnenia rozsahu mimoriadnej udalosti
  • Určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov
  • Potreby vyžiadania zložiek IZS, prípadne ozbrojených síl SR
  • Usmernenia veliteľa zásahu
  • Potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie
 •  Zvolať krízový štáb obce a určiť riadenia s cieľom :
 • Prerokovať možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne evakuácie obyvateľstva
 • Vydať príkazy k organizácii a riadeniu záchranných prác, uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti,
 • Zabezpečenie postihnutého obyvateľstva
 • Organizovať a riadiť záchranné práce v spolupráci s veliteľmi zložiek IZS a veliteľom zásahu
 • Predkladať pravidelné informácie na ObÚ každý deň k 6,00 hod do 7,00 hod a k 18,00 hod do 19,00 hod
 • Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác
 • Spolupracovať s ObÚ – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Životného prostredia
 • Zabezpečiť informačný tok na obvodný úrad v zmysle Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO.
 • Po ukončení záchranných prác uplatniť si náhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami v zmysle Vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade povodňových záchranných prác v zmysle Vyhlášky MŽP č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.


VTU KM a CO MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom, 


 

INDIVIDUÁLNA OCHRANA OSOB

Vážení občania,

v predchádzajúcich častiach Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa okrajovo dotkli témy individuálnej ochrany osôb a činnosti obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti. Takou mimoriadnou udalosťou môže byť aj havária dopravného alebo stacionárneho zariadenia s nebezpečnou chemickou, biologickou resp. radiačnou látkou.

Tu je na mieste vysvetliť, čo je vlastne INDIVIDUÁLNA OCHRANA OSOB – sú to protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečnej látky na ľudský organizmus, ktoré svojimi vlastnosťami alebo v kombinácii môžu ohroziť život alebo zdravie.

Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb

 • Improvizované prostriedky - ochrana nekrytých častí povrchu tela
 • Špeciálne prostriedky  -  prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré sa používajú bez vyzvania ihneď po varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky.


Improvizované prostriedky individuálnej ochrany

   
    Ochrana dýchacích ciest :

 • kus látky (preloženú vreckovku, uterák, utierku, apod.), ktorú navlhčíte. K navlhčeniu môžete použiť: obyčajnú vodu,
 •  v prípadne úniku čpavku použite : ocot (1 lyžica octu/1 liter vody),
 • v prípade úniku NL kyslej povahy použite zažívaciu sódu (2 lyžice sodybikarbóny/1 liter vody).

   
    Ochrana očí :

 • okuliare uzavretého typu (lyžiarske, potápačské, plavecké, motocyklové), prípadné vetracie otvory prelepte lepiacou páskou,
 • ak nemáte doma žiadne okuliare podobného typu, môžete použiť obyčajné priehľadné igelitové vrecko, ktoré pretiahnete cez hlavu a stiahnete špagátom príp. gumou v úrovni lícnych kostí


    Ochrana hlavy : použite

 • čiapku, kuklu, šál, klobúk, šatku, a pod.,
 • pri ich nasadzovaní dbajte na to, aby vlasy boli úplne zakryté, to isté platí i pre čelo, krk a uši.

                                                      
   Ochrana povrchu tela                                            

   Na ochranu povrchu tela môžete použiť:                                             

 • kombinézu, nohavice, športovú súpravu atď.,
 • cez ne preložte napr. pláštenku do dažďa, príp. dlhý kabát,
 • tieto odevy dostatočne utesnite pri krku (použite napr. šál), pri rukávoch a nohaviciach (stiahnite napr. špagátom nebo gumou).


Ochrana rúk a nôh:  

 • Nohy:  Vysoké topánky, čižmy                                                                                      
 • Ruky:  Rukavicami - gumené, kožené, doporučujú sa dlhšie rukavice

 

Zásady činnosti v zóne ohrozenia nebezpečnou látkou

 • Nepribližovať sa k miestu havárie s nebezpečnou látkou,
 • Vyhľadať vhodný úkryt a utesniť miestnosť pobytu
 • Počúvať TV a Rozhlas, pripraviť si prostriedky individuálne ochrany jednotlivca


Činnosť po ukončení pôsobenia nebezpečnej látky

 • Zhodiť odev, improvizované prostriedky individuálnej ochrany zahodiť a oznámiť, kde sú uskladnené, sprchaOdbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom,   pokračovanie na budúce


 

MIMORIADNA UDALOSŤ

Vážení občania,

v dalšom pokračovaní spoločného Projektu civilnej ochrany obyvateľstva si povieme niekoľko rád, resp. informácií v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pričom o tejto skutočnosti ste informovaní a následne, ako reagovať, čo bezprostredne urobiť.

I keď jedinec pri vzniku mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže však vhodnou voľbou znížiť straty na životoch a zdraví ľudí, ako aj výrazne znížiť dopady vplyvu pôsobenia mimoriadnej udalosti vo svojom okolí. Preto si povedzme, čo má každý vedieť v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti :
 

 • správne a včas  reagovať, usmerňovať okolie, to znamená, ak zaznie siréna, podľa druhu tónu a dĺžky  varovania, rozoznáte pred čím Vás siréna varuje a pozorne počúvajte následnú hovorenú informáciu  prostredníctvom rozhlasu, televízie, mestského alebo obecného rozhlasu
 • pri pobyte mimo budovy, vyhľadajte, čo najrýchlejšie úkryt, ak je to možné, prípadne vstupte do najbližšej budovy
 • ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu, byt neopúšťajte, nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané
 • vytvorte uzavretý izolovaný priestor, tzn. utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu, netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpusteným saponátom
 • uhaste otvorený oheň a iné spalovacie zariadenia
 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielacích pokynov
 • telefonujte len v súrnom prípade, napr. rodinným príslušníkom, ktorí by sa mohli ocitnúť v pásme ohrozenia
 • nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania, 150, 155, 158, 159, 112, riešia vzniknutú situáciu
 • postarajte sa o domáce hospodárske zvieratá, podľa možnosti ich umiestnite mimo pásma ohrozenia, pričom použite prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca
 • čakajte doma na ďalšie pokyny a zároveň sa presvedčte, či vo vašej blízkosti nie su ohrození starí ľudia, chorí alebo neschopní pohybu
 • postarajte sa o deti bez dozoru
 • pri akejkoľvek činnosti zachovajte kľud a rozvahu, nešírte paniku a poplašné správy
 • dodržujte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a krízového riadenia, orgánov štátnej správy, samosprávy, orgánov, ktoré príjmajú opatrenia na odstránenie príčiny vzniku mimoriadnej udalosti a opatrenia na zamedzenie pôsobenie jej šírenia sa
 • informácie dostanete Vám dostupnými informačnými prostriedkami

 

Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom


 

TERORISTICKÝ ÚTOK

Vážení spoluobčania,

v tejto časti sa budeme venovať v našom spoločnom Projekte civilnej ochrane obyvateľstva téme, ktorá zatiaľ, v našej republike nezaznamenala prípad, tak ako napr. v iných krajinách západnej Európy, ďalekého východu alebo USA, Ruska. Je to novodobá forma ohrozovania ľudstva, v mnohých prípadoch veľmi účinná a mimoriadne nebezpečná. Hovoríme o TERORIZME.

teroristi.png

Čo robiť v prípade teroristického útoku

 • ZACHOVAŤ POKOJ A ROZVAHU, NEŠÍRIŤ PANIKU!
 • Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove.
 • Sledovať informácie v televízii, rádiu a obecnom (mestskom) rozhlase.
 • Plniť pokyny vydané oprávnenými osobami.
 • Vyhotoviť si improvizované prostriedky ochrany.
 • Utesniť okná, dvere a iné vetracie otvory.
 • Zbytočne netelefonovať.
 • Poskytnúť pomoc susedom a spolupracovníkom (najmä deťom, starším, chorým a bez­vládnym osobám).
 • Odstrániť z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchra­nárov.
 • Dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény.
 • Sledovať zdravotný stav rodinných príslušníkov priebežne a zaznamenávať ich telesnú teplotu.


Aké sú prostriedky individuálnej ochrany osôb?

Improvizované  -   krátkodobá ochrana na opustenie kontaminovaného priestoru :

 • ochranné rúško z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
 • plášť do dažďa,
 • gumové čižmy,
 • rukavice (igelitové vrecká),
 • rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov
 • uzavreté okuliare, lyžiarske, potápačské, motocyklové
 • akákoľvek prikrývka hlavy, čiapka, kukla, šál, dbajte, aby vlasy boli úplne zakryté

    POZOR! - VŠETKY ZAKRYTÉ ČASTI POVRCHU TELA MUSIA BYŤ UTESNENÉ

Možné ciele teroristického útoku:

 • významné energetické uzly, plynovody, elektrické rozvodné siete, zdroje pitnej vody
 • strategické dopravné tepny, železnice, cestná doprava, mosty, letiská
 • vodné stavby
 • jadrové zariadenia, elektrárne
 • miesta hromadného zoskupenia občanov
 • nemocnice, zdravotnícke zariadenia
 • strategicky významné hospodárske podniky
 • stavby vládnych inštitúcií

 

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom


 

ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Vážení čitatelia,

v predošlej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou kolektívnej ochrany  obyvateľstva, v ktorej sme si povedali, napr. čo rozumieme pod pojmom ukrytie, o druhoch ochranných stavieb a o zásadách a povinnostiach ukrývaných osôb. Ukrytie osôb nasleduje po evakuácii , ktorá sa vykoná po vyhlásení mimoriadnej situácie, t. zn., že došlo k rozsiahlej mimoriadnej udalosti s narastajúcim trendom ohrozenia na životoch, zdraví osôb, zvierat, vznikli značné materiálne škody na majetku, napr. nefunkčnosť inžinierskych sietí. Položme si rečnícku otázku „ a čo ďalej ?“. Odpoveďou je nám súbor činností, ktoré nasledujú, nazývame ich záchranné práce.

ZÁCHRANNÉ   PRÁCE

Na písomný príkaz starostu obce je občan povinný vykonať osobitné úkony, ako aj poskytnúť vecné prostriedky.


Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenia podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

zachranne_prace_1.png

FÁZY ZÁCHRANNÝCH PRÁC

1/ IZOLÁCIA                

 •  sebaochrana a vzájomná pomoc

2/ REALIZÁCIA         

 • použitie síl a prostriedkov,
 • prvá záchranárska pomoc,
 • čiastočný monitoring,
 • záznamy

3/ UKONČENIE       

 • úplný monitoring ,
 • ukľudnenie,
 • prechod na stabilizovaný stav


OBEC

V obci riadi záchranné práce starosta, ako predseda krízového štábu obce, na základe PRÍKAZU na vykonania záchranných prác jednotkám civilnej ochrany /aj občanom/ s predchádzajúcim vykonaním monitoringu postihnutého územia. Jedným z dôležitých dokumentov vykonávania záchranných prác je DENNÍK ZÁZNAMOV. V prípade predpokladu nezvládnutia záchranných prác silami a prostriedkami obce, príslušná obec požiada o pomoc štátne orgány / ObÚ, viď schéma, prípadne ozbrojené sily SR/, voči, ktorým si plní v zmysle stanovených zásad oznamovaciu povinnosť.                                                                 

DRUHY ZÁCHRANNÝCH PRÁC

 •  varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou
 • vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, vyznačiť kontaminované úseky
 • vyslobodzovanie postihnutých osôb z postihnutého územia
 • prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ich odsun
 • individuálna ochrana osôb v kontaminovanom priestore a ich odsun
 • poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, odsun postihnutých do zdravotníckych zariadení
 • lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté a nasadené osoby a prostriedky
 • kontrola kontaminovania a ožiarenia osôb, územia, ovzdušia a budov
 • poskytnutie jódovej a špeciálnej profilaxie
 • hygienická očista postihnutých osôb
 • likvidácia úniku nebezpečných látok a zabráneniu ich šírenia
 • špeciálna očista a dezaktivácia územia, budov, pristorov, dopravných prostriedkov, ciest
 • dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území
 • uzavretie postihnutého územia
 • ochrana postihnutých osôb a nasadených síl pred nepriaznivými poveternostnými vplymi
 • odsun nezranených osôb z postihnutého územia
 • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb
 • poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty
 • odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky
 • pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania
 • uvolňovanie zahataných vodných tokov, určených cestných komunikácií, železničných tratí, vytvorenie priechodov
 • čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce
 • zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách
 • uskladňovanie, odsun a likvidácia kontaminovaného materiálu a ekologická asanácia zvyškov nebezpečných látok
 • psychologická a duchovná pomoc

                                                                     
VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 

 


 

KOLEKTÍVNA OCHRANA

Vážení čitatelia,

V predchádzajúcej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou evakuácie obyvateľstva, zvierat, vecí, v ktorej sme si povedali, napr., aké nevyhnutné opatrenia má občan pred evakuáciou vykonať a čo má obsahovať odporúčaná evakuačná batožina. Evakuáciou však nekončí proces ochrany osôb. Nasleduje súbor činností v rámci pojmu tzv. KOLEKTÍVNA OCHRANA v rámci, ktorej si povieme, čo je vlastne ukrytie osôb, kde sa osoby ukrývajú a niekoľko zásad správania sa a povinnosti ukrývaných osôb.

Tak, čo je to vlastne ukrytie osôb?

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí

Samotný proces ukrytia osôb je riadený dokumentom s názvom plán ukrytia, ktorý v  tvojej štruktúre obsahuje textovú časť a grafickú časť. Spracovávajú a aktualizujú ho štátna správa – ObÚ, obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia. Ukrytie je možné vykonať úzkej skupine osôb / málopočetný kolektív pracovníkov – napr. do 25 osôb /, a to v úkrytoch budovaných svojpomocne, ale aj oveľa rozsiahlejšej skupine, kolektívy osôb,/ napr. 500 osôb/, a to v úkrytoch, ktoré súhrnne nazývame ochranné stavby.

  OCHRANNÉ STAVBY

Za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany

 • odolné úkryty 
 • plynotesné úkryty 
 • jednoduché úkryty budované svojpomocne
 • chránené pracoviská


Členenie priestorov úkrytov:

 1. Hlavné priestory: určené na ukrytie a pobyt ukrývaných
 2. Pomocné priestory: určené na zabezpečenie prevádzkového chodu úkrytu
 3. Vchody a východy 


ukryt.png


Vlastnosti úkrytov: odolné voči tlakovým účinkom, radiačnej kontaminácii tepelným účinkom, účinkom proti nebezpečným látkam - plynotesnosť, odolné voči zatopeniu, odolné voči statickému a dynamickému zaťaženiu

Vybavenosť úkrytov: voda, kanalizácia, elektrická energia, filtračné a ventilačné zariadenie, spojovacie zariadenia, signalizácia, sedadlá + lôžka, hasiace prístroje, náradie na vyslobodenie, náhradný zdroj el. en., sociálne zariadenia

Všeobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb.

1. Disciplinovane sa riadiť ustanoveniami úkrytového poriadku a dbať na pokyny vedúceho úkrytu a členov družstva a byť im nápomocní.

2. Starať sa o svoje osobné veci, udržiavať v pohotovosti svoje prostriedky individuálnej ochrany a na pokyn vedúceho úkrytu ich použiť.

3. Šetriť vodou, jedlom a pitím.

4. Zbytočne nepoužívať sociálne zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu a poriadok pri osobnej hygieny.

5. Zdržiavať sa v určenom priestore, zbytočne sa neprechádzať a hlasne nehovoriť.

6. Správať sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáhať, najmä starším osobám a ženám.

7. Dodržiavať čas určený na pracovné úkony, odpočinok a dodržiavať stanovený režim života v úkryte.

8. Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, lampy, zapaľovače, nepoužívať variče a iné zdroje tepla a svetla, nemanipulovať s otvoreným ohňom. V úkryte nie je dovolené variť.

9. Ukrývané osoby sú povinné vykonávať pomocné práce podľa požiadaviek vedúceho úkrytu a členov družstva.

Pôjde najmä:

      a) o ručný pohon FVZ

      b) o ručné prečerpávanie splaškov- likvidáciu suchých záchodov,

      c) o výkon služby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych zariadeniach,

      d) o doplňovanie zásob vody a potravín,

10. Ubytované osoby sú povinné podľa určenia vedúceho úkrytu zúčastniť sa na vyslobodzovacích prácach v prípade zavalenia úkrytu.

11. Striedanie osôb organizuje vedúci úkrytu podľa obťažnosti a namáhavosti pracovných úkonov.

 

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 


 

EVAKUÁCIA

Važení čitatelia,

v dvoch predchádzajúcich pokračovania Projektu CO obyvateľstva sme si povedali o možnom vzniku mimoriadnej udalosti, na ktorú sme boli vopred resp. v čase jej vzniku upozornení varovacou sieťou sirén, /obecný rozhlas/, v čase kedy sa človek alebo skupina ľudí môže dostať do stavu tiesne a máme možnosť volať linku 112. V tých závažnejších prípadoch kedy je vyhlásená mimoriadna situácia napr.  ohrozené obydlia vplyvom povodňových záplav / spadnutie SUPERCELY – spadnutie obrovského množstva vody na koncentrované úzko vyprofilované územie /, svahové deformácie, únik nebezpečných látok, veterné smršte, snehové závaly a ich narastajúca intenzita, kde dochádza k bezprostrednému ohrozeniu na životoch, môže viesť až k evakuácii obyvateľstva organizovanej špecializovanými resp. profesionálnymi pracovníkmi obcí a útvarmi CO a KR /evakuačné komisie/. A tu sa nám vynárajú niektoré otázky. Viem aké potrebné úkony mám vykonať? Ako sa správať? A hlavne, čo pri opustení ohrozeného územia si mám so sebou zobrať? V nasledujúcich riadkoch Vám  predkladáme niekoľko rád a zásad.

Čo robiť pri evakuácii?

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vy­hlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného ča­sového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

AKÉ NEVYHNUTNÉ OPATRENIA VYKONAŤ  PRED EVAKUÁCIOU?

 • Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.
 • Vypnúť kúrenie.
 • Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.
 • Odpojiť anténne zvody.
 • Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).
 • Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.
 • Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.
 • Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.

 

DODRŽIAVAŤ POKYNY PRACOVNÍKOV ZABEZPEČUJÚCICH   EVAKUÁCIU !!!

EVAKUAČNÁ   BATOŽINA /úkrytová/

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť: dospelé osoby– 50 kg na jednu osobu, u detí– 25 kg na jednu osobu.

Odporúčaná evakuačná batožina /úkrytová/ :

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,                                                                                     
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
 • prikrývku, spací vak,
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci,/ toaletný papier, igelitové vrecúška, špagát, prikrývka hlavy, dýchacie rúška, prípadne auto lekárnička/ 


evakuacia.png    evakuacia_1.png

 

VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

 

 

 


 

VAROVNÉ SIGNÁLY

Vážení čitatelia,

položili ste si niekedy otázku pri počutí sirény, čo to vlastne znamená? Ak nie, tak tu je  vysvetlenie.

Čo znamená, keď zaznie siréna? (varovné signály)

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:

 1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
 2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hláse­ním obecného (mestského) rozhlasu.

 

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:


VŠEOBECNÉ OHROZENIE
dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej uda­losti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

OHROZENIE VODOU
šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo  koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhla­suje signálom KONIEC OHRO­ZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní roz­hlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí.

Kolísavým tónom sirén v trva­ní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz VZDUŠNÝ POPLACH.

PRESKÚŠANIE prevádzky­schopnosti systémov varova­nia obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom in­formovaní obyvateľstva o čase skúšky.
 

Dôležité telefónne kontakty:

TIESŇOVÉ VOLANIE


112   - Jednostné európske číslo tiesňového volania

150  -  Hasičský záchranný zbor SR

155  -  Záchranná zravotná služba

158  -  Policajný zbor
 

VYUŽÍVAJ LINKU 112, LEN AK NAOZAJ POTREBUJEŠ POMOC
 

Dôležité telefónne čísla:

159  -  Mestská / Obecná Polícia

18300  -  Horská záchranná služba

18155  -  Vrtulníková záchranná služba

046 /542 16 97  -  Banská záchranná služba

 

VTU a KM MV SR Slovenská Ľupča,  Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom,  


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka